Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# DataGridView to PDF (Datagridviewdeki verileri PDF dosyasına kaydetme)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Kod:
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text;

namespace Proje1
{
  class pdfAktar
   {
       public static void pdfKaydet(DataGridView veriTablosu)
       {
           try
           {
               PdfPTable pdfTablosu = new PdfPTable(veriTablosu.ColumnCount);
               pdfTablosu.DefaultCell.Padding = 3;
               pdfTablosu.WidthPercentage = 100;
               pdfTablosu.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_LEFT;
               pdfTablosu.DefaultCell.BorderWidth = 1;
               foreach (DataGridViewColumn sutun in veriTablosu.Columns)
               {
                   PdfPCell pdfHucresi = new PdfPCell(new Phrase(sutun.HeaderText));
                   pdfHucresi.BackgroundColor = Color.LIGHT_GRAY;
                   pdfTablosu.AddCell(pdfHucresi);
               }
               foreach (DataGridViewRow satir in veriTablosu.Rows)
               {
                   foreach (DataGridViewCell cell in satir.Cells)
                   {
                       pdfTablosu.AddCell(cell.Value.ToString());
                   }
               }

               SaveFileDialog dosyakaydet = new SaveFileDialog();
               dosyakaydet.FileName = "projePDfDosyaAdı";
               dosyakaydet.InitialDirectory = Environment.SpecialFolder.Desktop.ToString();
               dosyakaydet.Filter = "PDF Dosyası|*.pdf";
               if (dosyakaydet.ShowDialog() == DialogResult.OK)
               {
                   using (FileStream stream = new FileStream(dosyakaydet.FileName, FileMode.Create))
                   {
                       Document pdfDoc = new Document(PageSize.A4, 10f, 10f, 10f, 0f);
                       PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, stream);
                       pdfDoc.Open();
                       pdfDoc.Add(pdfTablosu);
                       pdfDoc.Close();
                       stream.Close();
                       MessageBox.Show("PDF dosyası başarıyla oluşturuldu!\n" + "Dosya Konumu: " + dosyakaydet.FileName, "İşlem Tamam");
                   }
               }
           }
           catch (Exception hata)
           {
               MessageBox.Show(hata.Message);
           }
       }
   }
}